The cost of ignoring the warning signs.

Informatie over andere aspecten van het leefmilieu en de klimaatproblematiek

The cost of ignoring the warning signs.

Berichtdoor Ligfietsertje op 28 jan 2013, 19:24

Ik weet niet helemaal waar het thuishoort (en of het hier thuishoort), maar ik vind het toch belangrijk genoeg om te vermelden.

Enkele dagen geleden verscheen er een rapport van de European Environment Agency over hoe Europa niet leert van fouten in het verleden (op vlak van milieu en gezondheid) en hoe (vroegtijdige) signalen over mogelijk negatieve gevolgen bijna steeds genegeerd worden.

Meer uitleg en het volledige rapport (meer dan 700 pagina's, dus ik heb het nog niet helemaal gelezen) en de samenvatting (48 pagina's) zijn terug te vinden op: http://www.eea.europa.eu/pressroom/news ... noring-the

En voor zij die zich niet aan het rapport willen wagen:
http://www.knack.be/belga-algemeen/euro ... 393561.htm
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth ... 226148.htm
http://www.vilt.be/Europa_trekt_onvoldo ... lieurampen

Renaat
Ligfietsertje
Spreeuw
 
Berichten: 352
Geregistreerd op: 22 jul 2005, 18:33
Woonplaats: Belgium

Re: The cost of ignoring the warning signs.

Berichtdoor Natubico op 25 jan 2016, 05:20

Misschien is het nodig, of anders zal het geen kwaad kunnen, om hier enigermate te verduidelijken wat nou zoal te verstaan valt onder "Natuur (= leven)-onvriendelijk".

Eerstens kan gesteld dat hier inderdaad alles onder valt dat tot aantasting van het leefmilieu leidt. Dat hoeft wel geen nadere uitleg.

Tweedens valt te denken aan activiteiten die indirect plegen te leiden tot gezondheidsschade bij medemensen. (bijvoorbeeld het produceren en het verhandelen van producten als snoep, rookwaren, alcoholica, enzovoort.)

Derdens kunnen vermeld worden activiteiten die andersoortige levende wezens dan mensen van het leven beroven of benadelen op het gebied van hun welzijn, zonder dat dit samengaat met aantasting van het leefmilieu.
Te denken valt hier bijvoorbeeld aan het gebruik van proefdieren ter zake van economische activiteiten, aan het kappen van bomen voor papierproductie, ook al worden die vervangen door nieuw aangeplante, en aan het de vuurdood injagen van gigantische aantallen microben bij productieprocessen, ook al is ervoor gezorgd dat deze geen aantasting van het milieu veroorzaken; (o.a. vervaardiging van metalen).

Inderdaad, alles goed en wel beschouwd zijn er derhalve niet veel economische activiteiten welke niet een of meer natuur-onvriendelijke aspecten bezitten.
Biologische fruitteelt kan er wel een zijn, mits aan 'n aantal extra voorwaarden voldaan wordt (niet snoeien, niet kappen, ook geen dierlijke mest gebruiken, helemaal geen insektenbestrijding, en dergelijke).
Ook het handmatig vlechten van voorwerpen met droog riet en deze artikelen vervolgens op een natuurvriendelijke wijze distribueren zal niet veel strafbaars bevatten.

Overigens is het wellicht niet overbodig om in dit verband nog erop te wijzen dat het op 't eerste gezicht misschien wel zo lijkt te zijn dat het buit maken van overheidsgelden niets natuuronvriendelijks in zich heeft en dus ook niet door de natuur afgestraft zal worden, maar dat de feiten heel anders liggen.
Het moge wellicht al volstaan om erop te wijzen dat elke cent die de overheid dientengevolge minder bezit, ook minder beschikbaar is voor de uitoefening van haar taken, waaronder de zorg voor het milieu (subsidies, controle, e.d.), de gezondheidszorg, het onderwijs, de wetshandhaving, en zo meer.
Hoe minder goed zij deze taken kan uitvoeren door toedoen van geldgebrek, hoe meer mensen en andere wezens (tezamen "de natuur vormend") dientengevolge gedupeerd worden.
Natubico
Pimpelmees
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: 15 sep 2015, 03:57
Woonplaats: Delft

Re: The cost of ignoring the warning signs.

Berichtdoor Natubico op 26 jan 2016, 06:44

Wellicht heeft 't zin om aan de hand van 'n aantal alom bekende feiten te illustreren dat het inderdaad nogal 'ns voorkomt dat personen die zwaar verdien(d)en met niet zo natuur-vriendelijke economische activiteiten, ook zware straffen ten deel vallen.

Neem zo'n Steve Jobs van Apple. Die zal het al aardig hebben kunnen doen van wat hij aanvankelijk verdiende aan z'n bedrijf. Maar toch ging hij op 'n gegeven moment naar China om daar met gebruik making van de bekende naar verluidt slavernij-achtige toestanden echt fabelachtige verdiensten te realiseren.
Dit met name dus ook doordat de verkoop van hard-ware zoals smart-phones toen de pan uitrees.
Consequentie hiervan was wel dat zijn verantwoordelijkheid voor de natuur- en milieu-onvriendelijke aspecten die aan de productie van dergelijke apparaten verbonden is in evenredige mate toenam.
Bezien vanuit het natuur-strafrecht is het dan niet echt verbazingwekkend dat hij op het hoogtepunt van z'n economische succes, reeds als 56-jarige de doodstraf moest ondergaan. (Ondanks dat zo iemand zich toch de allerbeste medische hulp kon permitteren).

Joseph Kennedy sr. had kapitalen verdiend in onder andere de aandelen-handel. (Hij handelde niet enkel in natuur-vriendelijke fondsen, maar dus ook in olie, alcohol, luchtvaart en wat dies meer zij). De straffen welke hem op het persoonlijke vlak ten deel vielen zijn alom bekend.

Dan dodelijke auto-ongevallen voor personen die op een of andere manier materieel profijt trokken uit onder andere allerlei economische activiteiten die met auto-gebruik samenhangen: Grace Kelly, iemand uit de Belgische koninklijke familie, Diana Spencer, mogelijk nog anderen.

Er zou echt 'n hele lange lijst van gemaakt kunnen worden, maar dat later misschien 'ns 'n keer.
Natubico
Pimpelmees
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: 15 sep 2015, 03:57
Woonplaats: Delft

Re: The cost of ignoring the warning signs.

Berichtdoor Natubico op 28 jan 2016, 06:54

We gaan nog even verder en herinneren aan olietransporteur Onassis.
Verdiende aardig met z'n supertankers, waarvan er wellicht een of meerdere doormidden gebroken zijn met enorme milieurampen tot gevolg.
Hij verloor z'n enige zoon bij 'n vliegtuigongeluk toen deze iets van 25 jaar oud was.
Ook had hij 'n dochter die z'n vermogen erfde (maar daarmee naar zich laat aanzien ook de strafbaarheid ten opzichte van de natuur, welke op zo'n vermogen blijft rusten). Zij stierf op 37 jarige leeftijd.

't Is trouwens vanuit de natuur bezien sowieso 'n linke business, de oliebusiness. Degenen die er zich mee bezig houden (direct, dan wel indirect door middel van aandelenbezit) zijn immers al gauw medeverantwoordelijk voor 'n hele rits natuur-onvriendelijke aspecten.
1) Bij het oppompen is er veelal sprake van nogal wat lekkage die in bodem of water terecht komt.
2) Soms gaat het fout met 'n boorplatform en dan is de milieuschade echt gigantisch (d.a. Horizon in Golf v. Mexico).
3) Ook bij het transport naar de raffinaderij gaat het dus soms mis doordat 'n tanker het begeeft.
4) Bij de raffinage worden zoniet alle, dan toch 'n groot deel van de microben die van nature in de ruwe olie leven (en deze zelfs gemaakt hebben) de dood in gejaagd.
5) Voor zover 'n deel ervan inderdaad de raffinage overleeft, worden deze alsnog levend verbrand wanneer het raffinageproduct (benzine, kerosine) als brandstof wordt aangewend.
6) Dit laatste veroorzaakt tevens de bekende uitstoot van schadelijke verbrandingsgassen met onder andere gevolgen voor het broeikaseffect.
7) Doordat de oliebusiness er mede voor zorgt dat er gemotoriseerd vervoer kan plaats vinden is deze mede-verantwoordelijk voor het feit dat dagelijks meer dan 3000 mensen gedood worden bij verkeersongevallen.

Niet alleen het Engelse koningshuis, ook het Nederlandse heeft zoals bekend aanzienlijke belangen in de olie-bedrijvigheid.
Nog niet zo lang geleden is 'n telg ervan op iets van 37-jarige leeftijd ten prooi gevallen aan 'n sneeuwlawine.
Natubico
Pimpelmees
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: 15 sep 2015, 03:57
Woonplaats: Delft

Re: The cost of ignoring the warning signs.

Berichtdoor Natubico op 29 jan 2016, 05:10

Nog meer kwalijke aspecten van het olie-bedrijf:

- Deze natuurlijke materie die in de bodem thuishoort wordt onder andere gebruikt als grondstof voor plastic. Als zij op haar natuurlijke plaats gelaten was, zouden de oceanen nu dus niet ernstig vervuild zijn met een zogenaamde Plastic-soup.

- Olie is ook de grondstof voor kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
Sinds deze chemische producten vervaardigd en gebruikt worden is de wereldbevolking qua omvang 'ver buiten haar natuurlijke oevers getreden', doordat er veel meer voedsel geproduceerd kon worden dan van nature het geval is.
(Volgens ingewijden is de alsmaar ernstiger wordende overbevolking van de planeet een van de grootste bedreigingen van het voortbestaan van de mensheid).

- Grote delen van de huidige wereldbevolking zijn verslaafd aan olie, in die zin dat ze ervan uitgaan echt niet zonder te kunnen en daarom heel erg ver gaan in hun streven ervoor te zorgen dat ze niet zonder komen te zitten.
De ellende die dit zowel hen als anderen oplevert is in zekere zin te vergelijken met de symptomen van drugsverslaving, waarbij de verslaafde zichzelf fysiek en tot op zekere hoogte elementen van de omgeving anderszins ten gronde richt.
Men denke in dit verband verder aan al hetgeen oorlogen en andere politieke wederwaardigheden, waarbij het in wezen om olie begonnen was, tot nu toe al tot gevolg hebben gehad.

Hierboven ging 't al even over economische activiteiten die nauwelijks of geen natuur-onvriendelijke aspecten hebben.
Gelet op het zojuist betoogde ten aanzien van olie-producten mogen ook bepaalde vormen van transport niet ontbreken bij een opsomming van natuur-vriendelijke alternatieven.

- Fiets-taxi's bijvoorbeeld.

- Verder zouden er bedrijven kunnen komen die zich erop toeleggen goederen-transport per fiets aan te bieden.
Door middel van een netwerk zou met estafette-diensten heel wat bereikt kunnen worden op dit vlak; ook qua reikwijdte.

- Ook mag nog vermeld worden dat het bedrijf dat een makkelijk (de-) montabele fietscaravan zou ontwikkelen en op de markt brengen een van de natuur uit bezien zeer verantwoorde onderneming zou zijn.
Natubico
Pimpelmees
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: 15 sep 2015, 03:57
Woonplaats: Delft

Re: The cost of ignoring the warning signs.

Berichtdoor Natubico op 30 jan 2016, 06:18

Wat de fiets-caravan betreft gaan de gedachten in eerste instantie uit naar 'n gewone fietskar, welke zodanig aangepast wordt dat op de bodem ervan 'n soort hut gemonteerd kan worden waarin één persoon in elk geval kan zitten en liggen. Die hut zou dan gemonteerd kunnen worden van 'n aantal prefab elementen, die in de kar meegevoerd worden, wanneer de hut gedemonteerd is.
Wat het materiaal betreft werd aanvankelijk gedacht aan een of ander superlicht maar oersterk soort kunststof, maar inmiddels heeft zich het idee aangediend dat 't misschien ook wel met volkomen natuur-vriendelijk materiaal zou kunnen, zoals elementen van gevlochten riet. Lijkt ook niet zo zwaar, maar is wel minder broeierig dan kunststof en kan toch stevig en waterdicht zijn. (Per slot van rekening worden er ook boten van riet gevlochten).
In elk geval zouden waarschijnlijk veel meer vakantie-reizen die nu heel natuur-onvriendelijk met trein en/of vliegtuig gemaakt worden, meer avontuurlijk, natuur-vriendelijk, en gezond met de fiets gemaakt worden, als zo'n fiets-caravan verkrijgbaar zou zijn.

Voor wat het overige alternatieve transport betreft lijkt het niet overbodig, om erop te wijzen dat het zoveel mogelijk vermijden van olie-verbruik geen aanleiding mag zijn, om dan maar weer op dieren als trekkracht of vervoermiddel terug te vallen.
Het exploiteren van dieren is en blijft iets dat indruist tegen het stelsel van de natuur, waarin alle wezens geacht worden hun natuurlijke vrijheid optimaal te kunnen beleven, en dat dus net zo goed afgestraft wordt als alle andere vormen van natuur-onvriendelijk menselijk gedrag.

Tja, wat dit laatste betreft dient zich dezerzijds herhaaldelijk de gedachte aan dat het toch wel veelzeggend genoemd mag worden dat er op de Nederlandse televisie nu al jaren een veelbekeken programma is met de naam "Boer zoekt vrouw". Kennelijk is het boerenbedrijf, zeker hedentendage met al die technische en overige onnatuurlijke hulpmiddelen, dermate grof ten opzichte van de natuur, dat deze laatste die beroepsgroep onder andere afstraft met een situatie waarin het voor veel zogenaamde "jonge boeren" schier onmogelijk is om nog op een ordentelijke en normale wijze aan een partner te geraken.
Natubico
Pimpelmees
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: 15 sep 2015, 03:57
Woonplaats: Delft

Gezocht info over klimaatsinvloed op belgische fauna en flor

Berichtdoor Geert op 30 jan 2016, 09:35

Beste,

Ik ben dringend op zoek naar:
Powerpoints of digitaal materiaal omtrent gevolgen van de klimaatsopwarming op onz fauna en flora (België en Nederland) ter voorbereiding van toespraak voor marnixkring

mijn emailadres:
geert.vanloot@hotmail.com


Dank bij voorbaat!
Geert
Bosuil
 
Berichten: 1199
Geregistreerd op: 12 apr 2003, 06:54
Woonplaats: Belgium

Re: Gezocht info over klimaatsinvloed op belgische fauna en flor

Berichtdoor Natubico op 31 jan 2016, 04:49

Geert schreef:Beste,

Ik ben dringend op zoek naar:
Powerpoints of digitaal materiaal omtrent gevolgen van de klimaatsopwarming op onz fauna en flora (België en Nederland) ter voorbereiding van toespraak voor marnixkring

mijn emailadres:
geert.vanloot@hotmail.com


Dank bij voorbaat!


Even googelen leverde in eerste instantie dit op:

http://globalwarming.berrens.nl/gevolgen.htm
http://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/ ... rland.html
http://wetenschap.infonu.nl/natuurversc ... eving.html

Misschien is dat al iets, maar mogelijk is het wat aan de oppervlakkige kant en moet 't meer diepgaand wetenschappelijk materiaal zijn.


-
Natubico
Pimpelmees
 
Berichten: 48
Geregistreerd op: 15 sep 2015, 03:57
Woonplaats: Delft

Re: The cost of ignoring the warning signs.

Berichtdoor Yves op 31 jan 2016, 10:13

Natubico
Probeer meer moeite te doen om on topic te blijven.
Je nuttige bijdragen worden gewaardeerd, maar off-topic wordt gewist.
Dank.
Yves
Steenarend
 
Berichten: 9223
Geregistreerd op: 07 apr 2003, 13:27
Woonplaats: Belgium


Keer terug naar Milieu en Klimaat

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast