Regio Mandelstreke weetjes

Vragen voor en informatie over vogelwerkgroep Mandelstreke

Moderator: jelle

Regio Mandelstreke weetjes

Berichtdoor jelle op 25 apr 2005, 16:11

Iets minder nieuws

<font size="1"> <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Brussel, 25 april 2005

Roeselare eerste Vlaamse gemeente waar Europese norm voor fijn stof 36 keer is overschreden:

Groen! eist Actieplan voor luchtkwaliteit van minister Peeters

Groen! roept Vlaams milieuminister Kris Peeters op nog deze week een Actieplan Fijn Stof op te maken voor de gemeente Roeselare. In Roeselare werd dit weekend de Europese norm voor fijn stof de 35ste keer overschreden. Roeselare is daarmee de eerste Vlaamse gemeente waarvoor een Actieplan Fijn Stof moet worden opgemaakt. "Fijn stof maakt in België jaarlijks duizenden slachtoffers. Fijn stof leidt tot meer hartaanvallen, beroertes en ademhalingsproblemen; vooral kinderen en senioren zijn het slachtoffer," stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems (Groen!). Daems zal minister Peeters aanmannen tot spoedige actie. "Het enige wat ik wil, is dat de minister zijn eigen wetgeving uitvoert. De wet vereist dat de minister nu, in samenspraak met Roeselare, een Actieplan uitwerkt. Dat moet zo vlug mogelijk gebeuren. Niets doen is in deze absoluut geen optie!"

Sinds 1 januari van 2005 is een nieuwe Europese richtlijn van kracht met concrete normen voor fijne stofdeeltjes. Op jaarbasis mag deze norm maximaal 35 keer overschreden worden. In de stad Roeselare was het gisteren zondag zo ver: voor de 36ste keer al dit jaar werd de Europese norm ter bescherming van de volksgezondheid overschreden. Gedurende de eerste 4 maanden van dit jaar had men in Roeselare dus 1 op de 4 dagen last van concentraties aan fijn stof in de lucht die niet veilig zijn voor de gezondheid!
In het laatste jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij lezen we dat korte periodes van vervuiling met fijn stof kunnen leiden tot luchtweginfecties, astma en erger. "Het aantal spoedopnames voor luchtwegklachten neemt toe, evenals het aantal acute sterfgevallen, vaak bij ouderen met al verzwakte hart- en longfuncties. Er bestaat stilaan een overweldigende database aan korte termijn studies die een consistent verband aantonen tussen vervroegde sterfte en acute blootstelling aan zwevend stof" (VMM, jaarrapport luchtkwaliteit 2003, p.78).
Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems (Groen!) vraagt dan ook dat de bevoegde Vlaamse milieuminister, in overleg met de locale overheid, meteen reageert. "In de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) is in uitvoering van de Europese richtlijn, voorzien dat de minister bij het overtreden van de grens van 35 dagen, een regionaal Actieplan moet opmaken tot verbetering van de luchtkwaliteit," stelt Rudi Daems. "Het enige wat we vragen is dat de minister zijn eigen wetten naleeft. Dat is het minste wat hij kan doen voor de bescherming van de jongeren en senioren uit Roeselare."
In Vlaanderen zorgen industrie, energiecentrales, huishoudelijke verwarming en verkeer voor de meeste uitstoot van fijn stof. Verkeer zou globaal verantwoordelijk zijn voor een kwart van het fijn stof, het autoverkeer voor een vijfde.
Roeselare is in het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij opgenomen als stedelijk gebied. In steden is meestal het verkeer de hoofdoorzaak van het teveel aan fijn stof in de lucht. In stadscentra veroorzaakt het autoverkeer tot 3/4de van de fijn stofvervuiling. Ongeveer de helft komt dan van vrachtwagens en bussen, de andere helft van dieselpersonenwagens. Om in steden de norm te halen en de lucht gezond te houden, zijn dus in de eerste plaats maatregelen nodig om het autoverkeer te beperken of minder stofvervuilend te maken.
Eén van de voorstellen van Groen! is om zo snel mogelijk premies te voorzien voor de installatie van dieselroetfilters in wagens, naar Duits voorbeeld. "Minister Peeters moet daarvoor te rade gaan bij federaal milieuminister Bruno Tobback en staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling Els Van Weert," stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems. "Het toekennen van subsidies voor de uitrusting van wagens met een dieselroetfilter is voorzien in het tweede Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling. In Roeselare is de lucht één dag op de vier gevaarlijk voor de gezondheid van de mensen. Het wordt tijd dat de bevoegde ministers overgaan tot daden." <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"></font id="size1">

Was de regio rond Roeselare niet een arme regio kwa waarnemingen???[xx(]
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor klaasdebus op 04 jun 2005, 10:30

Ik heb ooit nog gehorod dat roeselare de meest verstedelijkte stad van België is. Brussel zou niet meest verstedelijkt zijn omdat zij het Zoniënwoud hebben.
klaasdebus
Buizerd
 
Berichten: 4921
Geregistreerd op: 05 mei 2003, 16:47
Woonplaats: Gent, Belgium

Berichtdoor klaasdebus op 03 okt 2005, 13:48

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Gebruik van boomplaten vs andere technieken om concurrerende vegetatie bij aanplantingen van bos en infrastructuurgroen tegen te gaan [1999]

DOEL: Vegetatiebestrijding is bij de aanleg van nieuwe bossen of infrastructuurgroen noodzakelijk daar de groei en slaagkansen zonder bestrijding vooral op rijkere gronden sterk onder druk kunnen komen. Tot op heden worden, ook in groendiensten van openbare besturen, sterk milieubelastende methoden gebruikt. Het gebruik van alternatieve methoden kan een oplossing bieden voor de directe milieugevolgen van vegetatiebestrijding. Openbare besturen en de afdeling Bos & Groen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie bij het hanteren en introduceren van nieuwe milieuvriendelijke technieken. Bovendien stelt de afdeling Bos & Groen alles in het werk om, in haar eigen domeinen en ook daarbuiten, te streven naar een meer natuurgericht en ecologisch en duurzaam groenbeheer. Dit project kadert volledig binnen dit streven van het Vlaamse bos- en natuurbeleid. Daar het project ook een belangrijk economisch luik bevat, biedt het project tevens perspectieven voor kostenrealisatie en efficiëntere aanwending van de beschikbare kredieten bij bosaanleg door de afdeling Bos & Groen zelf. De afdeling Bos en Groen bebost jaarlijks ongeveer 150 à 200 ha.

MOTIVATIE: In 1996 diende de afdeling Bos & Groen van AMINAL samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Limburg Instituut voor Ecologie en Bosbouw (LISEC) een projectvoorstel in bij de Europese Commissie in het kader van het LIFE-milieuprogramma.
Dit Europees programma voorziet subsidies voor milieu-demonstratieprojecten die als doel hebben het gebruik van milieuvriendelijke en innoverende technologie op praktijkschaal uit te testen en te promoten.

Het projectvoorstel "Het gebruik van boomplaten vs andere technieken om concurrerende vegetatie bij aanplantingen van bos en infrastructuurgroen tegen te gaan" werd geselecteerd en goedgekeurd bij beschikking van de Comissie vna 17 juni 97. De doelstelling van het project is om zowel bestaande als nieuwe methoden voor de onkruidbestrijding bij de aanleg van bos of infrastructuurgroen op demonstratieschaal uit te testen en te evalueren.

Het project kadert volledig binnen de LIFE-doelstellingen en speelt in op de volgende prioriteiten:

- maatregelen voor openbare besturen (bv; methoden om het milieu langs wegen en spoorwegen te verbeteren);

- maatregelen in de industrie: een nieuwe recyclagetechnologie (hergebruik van afval materialen in nieuwe toepassingen buiten de sector)

BESCHRIJVING: Op het WTCB werden boomplaten ontwikkeld die het onkruid in de aanplanting, door het afdekken van de boomspiegel, mechanisch onderdrukken. Deze werden voor 100% uit gerecycleerd materiaal vervaardigd.

Het gebruik van boomplaten zal met een klassiek maaibeheer, het gebruik van glyphosaat, het aanbrengen van een mulching, papierslib en diverse combinaties van voorgaande technieken, vergeleken worden.

Bij de uitvoering en evaluatie van deze voorproef in het Vinne te Zoutleeuw werden reeds enkele belangrijke conclusies getrokken, waardoor de grote proefopzet kon aangepast en verbeterd worden.

Omwille van blijvende problemen met de locatie Grimbergen werd besloten om de grote proefopzet te laten doorgaan op twee verschillende sites in West-Vlaanderen. In de winter van 98-99 werd de proef opgesteld op de locaties "Huweynsbossen" bij Lichtervelde en "Rhodesgoed" bij Izegem. Beide locaties hebben een verschillend bodemtype en een totale oppervlakte van 11 ha.

De opsplitsing van de hoofdproef over twee locaties noodzaakte een aantal technische aanpassingen. Door het schrappen van een aantal behandelingen, op basis van de ervaringen uit het Vinne, werden enkele nieuwe materialen en andere technieken bij het aanbrengen van de behandelingen meegenomen.
In het totaal worden 33 behandelingen vergeleken. Elke behandeling wordt toegepast op 690 bomen in de Huweynsbossen en op 600 bomen in het Rhodesgoed.

Op al deze behandelingen wordt een uitgebreid meetprogramma uitgevoerd dat loopt van 1998 tot en met 2000.

- standaard meetprogramma (bodemparameters, plantparameters (groei, overleving, bladanalyses,...)),
- uitgebreid meetprogramma (afbraak glyphosaat, bodemleven, degradatie van de plaat, vegetatie opname),
- economisch meetprogramma (kostprijs van aanbrenging en behandelingen).

De gegevens uit het meetprogramma worden statistisch verwerkt en resulteren in het eindrapport dat tegen april 2001 wordt voorzien. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

http://www.mina.be/front.cgi?s_id=369&d ... zoekwoord=
klaasdebus
Buizerd
 
Berichten: 4921
Geregistreerd op: 05 mei 2003, 16:47
Woonplaats: Gent, Belgium

Berichtdoor on4bdl op 17 nov 2005, 10:19

we staan al een tijdje geregistreerd als trektelpost "Heihoek Lichtervelde" op trektellen.nl; ondertussen zijn de belangrijkste trektelwaarnemingen al gepost.

blijkt nu dat we daar niet meer op de kaart voorkomen. ik meen te weten dat we tot verleden week daar ook een 'rood bolleken' hadden? of kijk ik erover ? [:I]
on4bdl
Sperwer
 
Berichten: 942
Geregistreerd op: 21 dec 2003, 16:29
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor jelle op 17 nov 2005, 10:41

Je kijkt er inderdaad niet over. Misschien een mailtje sturen om uitleg?
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Harry op 05 dec 2005, 10:53

Wist je dat: (ben hier wel laat mee, maar kom)

De Verrekijker op de dag van de natuur weer heel wat werk heeft verricht. Aan ons lokaal werden drie grote lappen plastiek ingegraven die in het voorjaar de nieuwe aanplanten zullen beschermen tegen overwoekerende netels en zomeer.
De knotwilgen langs de dreef geknot werden en de elsen van het stuk drielindenbeek uitgedund werden. We nu reeds vijf jaar (denk ik) bezig zijn met het beheer rond ons lokaal en dat de kwaliteit van de stukken die we onder handen nemen er zienderogen op vooruit gaan.
Zo hebben we op onze talud een bijna volwaardige vlinderweide langs alle zijden omgeven door heggen van lijsterbes, meidoorn en andere inheemse struiken.
Dat we om om deze aanplant te kunnen doen eerst tientallen Amerikaanse esdoorsn hebben moeten verwijderen, en dat dit een hels karwei was.

Dat het nestkastenproject een mooi resultaat opleverde (later meer hierover)

Dat we binnenkort de put op het stuk drielindenbeek gaan uitdiepen.

.....

er is veel te veel om over te zeggen. Ik zal eens een fotoreportage maken in het komende voorjaar zodat jullie goed kunnen zien hoe het vroeg was en hoe het nu is.

excuseer voor deze misschien overbodige post, maar de gosting om te llokken is er efkes niet.
Avatar gebruiker
Harry
Buizerd
 
Berichten: 4057
Geregistreerd op: 13 jul 2004, 10:57
Woonplaats: Ghent, the birding capital of Belgium!

Berichtdoor jelle op 05 dec 2005, 19:43

laat je maar gaan!
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Dieter op 06 dec 2005, 12:53

Ik wist niet dat Lijsterbes ook aangeplant werd in een haag met inheemse struiksoorten. Kan 't zijn dat je bedoelt heg van Wilde liguster (Ligustrum vulgare) ipv Lijsterbes ( Sorbus aucuparia) Harry?
Avatar gebruiker
Dieter
Sperwer
 
Berichten: 765
Geregistreerd op: 06 feb 2005, 23:31
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Harry op 06 dec 2005, 18:21

Sorry sorry, foutje van mij [:p] meidoorn, sleedoorn, liguster, kardinaalsmuts....

excuseer
Avatar gebruiker
Harry
Buizerd
 
Berichten: 4057
Geregistreerd op: 13 jul 2004, 10:57
Woonplaats: Ghent, the birding capital of Belgium!

Berichtdoor Dieter op 06 dec 2005, 21:30

No problem hoor Harry[:)] en idd heel wat werk verricht daar, proficiat aan de groep zou 'k zeggen!
Avatar gebruiker
Dieter
Sperwer
 
Berichten: 765
Geregistreerd op: 06 feb 2005, 23:31
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Abnoba op 14 dec 2005, 21:40

Ik zou graag een keer mijn beklag willen doen over het natuurbeleid in Roeselare. Zoals zoveel Roeselarenaars passeer ik regelmatig eens langs de Kleine Bassin. Het is dus echt triestig als je ziet hoe die er momenteel bij ligt. Alle bomen en struiken zijn weg en nu hebben ze ook nog al het water eruit gepompt. Eenden zijn er al lang niet meer te zien. 'k Weet niet wat de bedoeling is en als ze alles weer in orde willen hebben tegen de lente (broedseizoen van de eenden)zal het toch wel heel vlug moeten gaan.
'k Moest dat gewoon ne keer kwijt.
Dominiek
Abnoba
Spreeuw
 
Berichten: 468
Geregistreerd op: 27 feb 2005, 18:27
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor jelle op 14 dec 2005, 21:44

De bedoeling is het Kleine Bassin te sanneren. En daar zijn een aantal problemen mee gemoeid. Echter ik weet daar het fijne niet van. De problematische rooiing van de bomen is aangekaart. Maar ja, de werken kunnen niet worden teruggedraaid...
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Abnoba op 14 dec 2005, 21:47

'k Heb wel niet de indruk dat ze daar nog veel verder werken.
De laatste weken heb ik daar niet veel beweging gezien.
Abnoba
Spreeuw
 
Berichten: 468
Geregistreerd op: 27 feb 2005, 18:27
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor klaasdebus op 15 jan 2006, 09:03

Afbeelding
Afbeelding

of met ander woorden waar ligt Mandelstreke
klaasdebus
Buizerd
 
Berichten: 4921
Geregistreerd op: 05 mei 2003, 16:47
Woonplaats: Gent, Belgium

Berichtdoor Harry op 15 jan 2006, 10:31

Zie Lichtervelde daar in het donkerrood staan [:(]
Avatar gebruiker
Harry
Buizerd
 
Berichten: 4057
Geregistreerd op: 13 jul 2004, 10:57
Woonplaats: Ghent, the birding capital of Belgium!

Berichtdoor Harry op 16 jan 2006, 16:40

Wist je dat we in de Verrekijker ook jaarlijks een Mister en Miss Verrekijker verkiezen
Dit jaar werden het Karel en Silke (de twee met de kroontjes)

Afbeelding
Avatar gebruiker
Harry
Buizerd
 
Berichten: 4057
Geregistreerd op: 13 jul 2004, 10:57
Woonplaats: Ghent, the birding capital of Belgium!

Berichtdoor jelle op 17 jan 2006, 09:15

Dit stond vandaag in 'Het Nieuwsblad'! Er zijn nog mensen die om het jonge stukje groen in Lichtervelde geven!

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Huwynsbossen worden te klein
Overrecreatie bedreigt jong natuurdomein

LICHTERVELDE - Veel inwoners van Lichtervelde vinden dat het gebruik van de Huwynsbossen in betere banen moet worden geleid. Wandelaars, ruiters, mountainbikers, joggers... ze vliegen allemaal door het nog jonge en betrekkelijk kleine bos.

Lichtervelde heeft er een prachtig stukje natuur bij met de Huwynsbossen. Tegen 2010 moet het domein bijna 36 hectaren groot zijn. De meeste boompjes zijn nog klein en enkel het stuk aangeplant in 1996 is nu al een echt bos.

Koenraad Coussée, een milieubewuste, sportieve inwoner van Lichtervelde, vindt dat het bos nog te jong is en dat er links en rechts moet bijgeschaafd worden.

,,Mountainbiken kan op speciaal aangelegde paden en toch was er een MTB-toertocht door de houtwal, wat een wandelpad moet zijn. De paarden lopen waar ze willen, zowel op fiets- als wandelpaden, hier en daar souvenirs achterlatend. Het verbodsbord voor paarden heb ik al verscheidene keren teruggedraaid in de juiste richting. De aanduidingen voor wie de paden zijn bedoeld is onduidelijk.''

Ook in het tijdschrift van De Verrekijker ,,Het Groene Blad'' vroeg Jasper Dugardeyn zich af of het wel nodig is zo veel recreatiemogelijkheden te voorzien. ,,Is dit niet slecht voor het bos? Zou het niet beter zijn dat het bos een tijdje ongerept blijft?''

Betere afsluitingen

Boswachter Koen Maertens geeft hen niet helemaal ongelijk. ,,Ruiters rijden waar het niet mag. Ik treed op en maak pv's op. Ik zorg voor nog betere afsluitingen voor de wandel-, fiets- en ruiterzones. Wat de houtwal betreft: dit is een openbare weg en eigendom van de gemeente, een verlengde van de Gentweg. Na de opening van het bos heb ik aan de gemeente voorgesteld om het beheer van deze houtwal over te dragen aan de afdeling Bos en Groen. Met een afsluiting voor fietsers en ruiters in het achterhoofd is de houtwal dan enkel nog voor de wandelaars."

Op zondag 29 januari gidst boswachter Koen Maertens tussen 14 en 16 uur door het nieuwe bos. Samenkomst om 14 uur aan Bouckenhove.


Frans VANZIELEGHEM17/01/2006
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Harry op 17 jan 2006, 12:09

Ik wil wel nog eens benadrukken dat Jasper het officiële standpunt van de Verrekijker nog eens heeft benadrukt in dat artikel. Het moet ook duidelijk wezen dat de quote die meneer Vanzieleghem daar gebruikt ook uit context is gehaald.

Ik wil zo snel mogelijk ons standpunt hier wel eens op plaatsen zoals het in het groen blad verschenen is.
Avatar gebruiker
Harry
Buizerd
 
Berichten: 4057
Geregistreerd op: 13 jul 2004, 10:57
Woonplaats: Ghent, the birding capital of Belgium!

Berichtdoor jelle op 26 jan 2006, 10:00

Gisteren in de milieuraad het voorstel gezien voor de werkzaamheden in verband met het kerelsplein....

Als alles verloopt zoals het zou moeten verlopen, zal het een goede speel-groen combinatie worden.


Daarnaast kwam het energiebeleid van de stad Roeselare aan de orde. Ze zijn er mee bezig maar een oud beleid omvormen tot een nieuw is niet zo simpel. Ze zijn goed bezig...
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Dieter op 27 jan 2006, 19:14

Idd het Kerelsplein wordt opnieuw ingericht, Geert Bossaert (docent Katho Roeselare en tuin-en landschapsarchitect) staat in voor de plannen. Hij ontwierp eerder ook al de plannen voor de wijk de Klokkeputten.
Avatar gebruiker
Dieter
Sperwer
 
Berichten: 765
Geregistreerd op: 06 feb 2005, 23:31
Woonplaats: Belgium

Volgende

Keer terug naar Vogelwerkgroep Mandelstreke

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast